• 098-8733629200

کتاب مدیریت لاندری در هتل

کتاب مدیریت لاندری در هتل به تالیف آقایان محمدعلي اميد، فرامرز فرهودي،
و خانم طيبه كوثري نوشته شده است. این کتاب در موردآموزش مهارت شغلی ویژه کارکنان هتل، بیمارستان و اداره‌ها به تحریر در آمده است.