• 098-8733629200

کتاب علم مدیریت در هتلداری و گردشگری: نظریه، تمرین و برنامه های کاربردی

علم مدیریت در هتلداری و گردشگری یک کتاب منحصر به فرد است که بر برنامه های کاربردی علم مدیریت متمرکز است. بخش اول این کتاب به معرفی مفهوم کاربرد علوم مدیریتی در هتلداری و گردشگری و مسائل مربوط به ایجاد بخش‌های بعدی می‌پردازد. بخش دوم بر روی کاربردهای علوم مدیریتی با مولفه‌های مفهومی، کاربردهای تجربی، و بهترین تجارب بر نمونه‌های موردی از قسمت‌های مختلف جهان و محیط ، تمرکز می‌کند.