• 098-8733629200

پایه و اساس مدیریتی در هتل های پنج ستاره

در سالهای اخیر کوشش های مستمری برای توسعه دانش هتلداری انجام شده و کتابهای متعددی به رشته تحریر در آمده است که از آن جمله کتاب هتل های پنج ستاره را می توان نام برد . اگر چه نام کتاب حاضر به گونه ای آرمانی هتل های پنج ستاره انتخاب شده است اما قواعد آن برای کلیه هتل ها در ستاره های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد …نویسنده: علی اصغر رضایت