• 098-8733629200

مدیریت خانه داری در هتل

نویسندگان : علی اقطایی،مهرداد فرشیدی
اولین کتاب از مجموعه کتاب های صنعت جهانگردی و هتلداری می باشد. خانه داری از بخش های مهم در مجموعه های خدماتی هتل محسوب می شود که به دلیل نوع خدمات رسانی به میهمانان، نیازمند امکانات نوین و دانش روز در این صنعت می باشد. در این کتاب آخرین شیوه های آموزشی و اجرایی منطبق با استانداردهای جهانی به رشته تحریر در آمده است.

سر فصل های کتاب عبارتند از :

فصل ۱ : آشنایی با صنعت جهانگردی

فصل ۲ : ارکان گردشگری و انواع مراکز اقامت

فصل ۳ : چارت سازمانی و وظایف پرسنل خانه داری

فصل ۴ : وظایف مدیر و سوپروایزر خانه داری

فصل ۵ : مسئولیت پرسنل خانه داری

فصل ۶ : منسوجات خانه داری

فصل ۷ : انواع اتاق ها در هتل و استاندارد نظافت

فصل ۸ : ارزیابی خدمات نظافتی خانه داران

فصل ۹ : لکه شناسی منسوجات

فصل ۱۰ : خشکشویی