• 098-8733629200

فناوری اطلاعات و ارتباطات در هتل (نقشه راه تحول دیجیتالی)

صنعت گردشگری که از زمینه‌ های اصلی تمرکز برای اشتغال‌زایی و کسب درآمد پایدار در بسیاری از کشورها به شمار می رود، از جمله صنایعی است که توسعه صحیح فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن در ایران به دقت مورد توجه قرار نگرفته است. این موضوع در حالی است که یکی از نیازمندی های اصلی در راستای زمینه‌ سازی گردشگری، توسعه زیرساخت‌ های تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات و قرارگیری در اکوسیستم زیرساختی گردشگری به منظور تبادل اطلاعات منطبق با شرایط روز دنیا در این صنعت است. کتاب حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت هتلداری به رشته تحریر درآمده است.
نویسنده: حمید عسکری‌ آزاد