• 098-8733629200

آموزش مهارت های شغلی صنعت توریسم (راهنمای تربیت خانه دار)

در این کتاب، آماده شدن برای کار، چیدن وسایل در گاری خانه داری، نحوه ی سرویس کردن یک اتاق تخلیه شده، سرویس کردن حمام، سرویس کردن یک اتاق اشغال شده، سرویس کردن یک اتاق خالی، نحوه ی ارائه سرویس مخصوص، رسیدگی به لباس های شستنی و خشکشویی مهمانان، انجام نظافت های خاص، پاک کردن لکه ها، مبارزه با آفات، سرویس کردن اماکن عمومی هتل، پاسخگویی به تلفن، برقراری ارتباط با مهمانان خارجی هتل، و نحوه ی تعطیل کار در پایان شیفت آموزش داده می شود.