• 098-8733629200

اصول پذیرش مهمان در هتل

بخش فرانت آفيس در حقيقت قلب يك هتل به شمار مي رود و شناخت اصول و قواعد هدايت اين بخش نقش بسزايي در افزايش درآمد و موفقيت هتل ها دارد و كارمندان آموزش ديده و حرفه اي اين بخش در معرفي خصوصيات مثبت هتل ها موثرند.
در اين كتاب به اصول هدايت بخش فرانت آفيس هتل پرداخته مي شود و آموزش هايي كاربردي ارائه مي گردد.
همچنين وظايف و قوانين مربوط به مهارتهاي حرفه اي پذيرش ميهمان، سازماندهي فرانت آفيس و آشنايي با سازمان و انواع هتل ها مورد بررسي قرار گرفته است.
نویسنده: امیرسعید حاجی‌حسینی