• 098-8733629200

ارتباطات و آداب معاشرت در هتل

مؤلف: حجت عمادناشر: یادواره اسدی
کتاب حاضر طی چهارده فصل برای دبیرستان کار دانش هتل‌داری و سیاحتی به رشته تحریر درآمده است .که طی آن مخاطبان اطلاعاتی در خصوص مدیریت و نحوه اداره هتل‌ها و مهمان‌خانه‌ها کسب می‌کنند .در فصل نخست به دست دادن تعاریفی از 'آداب'، 'معاشرت'، 'ارتباطات و آداب معاشرت'، 'اصول و معیارهای آداب معاشرت ' عرضه شده، سپس 'نحوه سلام و احوال‌پرسی'، 'آداب سخن گفتن و پاسخ به تلفن'، 'آداب لباس پوشیدن'، 'طرز راه رفتن در هتل‌ها 'و برخی آداب هتل‌داری به چاپ رسیده است .