• 098-8733629200

تشریفات هتل

مؤلفان: احمد یحیایی‌ایله‌ای، مهرداد تاوتلی
ارتباط با میهمانان یکی از مهم‌ترین وظایف اخلاقی و اداری کارکنان هتل است که در کتاب حاضر تحت عنوان 'تشریفات' به آن توجه گردیده است. تشریفات، به گفته‌ی نویسنده، فرآیند ارتباطات غیر کلامی است. نویسنده در پی آن است تا چگونگی ارتباطات غیر کلامی را برای برقراری ارتباط کامل‌تر مدون سازد. محور اصلی کتاب، بحث استقبال و بدرقه است، زیرا به طور کلی فرآیند هر فعالیت تشریفاتی از استقبال تا بدرقه است. نویسنده با عرضه‌ی نظریه‌ی 'استقبال بدرقه' سعی بر آن دارد تا چهارچوبی عملی وذهنی برای کارگزاران تشریفات ایجاد کند. مراحل تشریفات عبار‌تند از: استقبال، حمل ونقل، اسکان، پذیرایی، و بدرقه. هریک از این مراحل، موضوع یک بخش از کتاب را تشکیل می‌دهد. افزون بر این فصول، فصل اول کتاب به تبیین انواع ارتباطات و فصل آخر نیز به تشریفات هتل اختصاص دارد.