• 098-8733629200

ایمنی و بهداشت در صنعت هتل‌داری

مؤلفان: سمیرا گلرنگ، محسن فرهادی، محسن صلحی‌ایردموسی
در کتاب حاضر، نگارنده به بیان الزامات استانداردهای بهداشتی، حفاظتی و زیست‌محیطی و البته استانداردهای هتلی پرداخته است. در این کتاب بیان می‌شود که به‌منظور استقرار سیستم مدیریت در صنعت هتلداری، وجود یک دستورالعمل و شیوه‌نامه که دربرگیرنده الزامات استانداردهای مناسب بوده و به زبانی ساده بتواند راهکار استقرار یک سیستم مدیریت را در صنعت هتلداری ارائه نماید، بسیار لازم است. به همین منظور در این کتاب دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های استاندارد در زمینه ایمنی و بهداشت در صنعت هتلداری ارائه شده است.