• 098-8733629200

پروژه‌های هتل

کتاب پروژه‌های هتل در زمینه هتلها و مسافرخانه ها، طرح و ساختمان، هتلها و مسافرخانه ها، طرح و نقشه حاوی مطالب ارزشمندی است که به کوشش مولفین نگاشته شده است.
مولف: محمدرضا رستمی، امیر سرمد نهری، سیدمحسن کاردان