• 098-8733629200

مدیریت پذیرایی نوین در صنعت هتلداری

مؤلف: خسرو جدید‌زادهناشر: سارگل
کتاب حاضر در مورد اصول پذیرایی در صنعت هتلداری برای علاقمندان و کارکنان حاوی مطالب ارزشمندی است که به کوشش مولف به رشته تحریر در آمده است.