• 098-8733629200

بازاریابی اطلاعات در گردشگری و هتلداری

بازایابی ارتباطات یک جنبه کلیدی صنعت گردشگری و خدمات مهمان نوازی را تشکیل می دهند . به دلیل ویژگی های خاص این صنعت به عنوان خدمات این بخش به شدت وابسته به بازاریابی است.این کتاب به دنبال نشان دادن اهمیت بازاریابی ارتباطات در دنیای امروز می باشد.