• 098-8733629200

هتلداری در امور زیارتی

زمانی به یک مدیر هتل، مدیر موفقی میگوییم که در زمان ارزیابی پایان کار، ارزش افزوده داشته باشیم. هتلداری در ایام عمره، ارزش افزودة مورد نظر فرد مدیر به تنهایی نیست، بلکه کاهش هزینه ها و «جلب نظر و تامین رضایت زائرین» که موجب رضایت از پرداخت پول توسط زائر میشود، خودش یک ارزش افزوده است. برخی از مهمترین خصوصیات مدیر هتل عمره عبارت اند از: داشتن علم مدیریت، آشنایی با زبان انلگیسی یا عربی، شناخت موقعیت جغرافیایی و قوانین کشور عربستان، آشنایی با کلیات آشپزی و توجه به مثلث رضایت. خدمات؛ آشنایی با اصول مدیریت هتلداری در عمره؛ آشنایی با هتل و انواع آن؛ آشنایی با انواع اتاقهای هتل؛ آشنایی با واحد خانه داری در هتل؛ آشنایی با واحد پذیرش در هتل (فرانت آمینس) و آشنایی با واحد غذا و نوشابه در هتل (F&B) عنوان مطالب فصلهای کتاب هستند.
مؤلف: حمید آقاسامانناشر: مشعر