• 098-8733629200
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها
بیشتر   
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها (1)
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها (1)
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها (1)
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها (1)
ضوابط ارزیابی و درجه بندی هتل ها (1)
بیشتر   
ضوابط درجه بندی مهمانخانه ها
ضوابط درجه بندی مهمانخانه ها
ضوابط درجه بندی مهمانخانه ها
ضوابط درجه بندی مهمانخانه ها
ضوابط درجه بندی مهمانخانه ها
بیشتر   
ضوابط مجتمع های بین راهی
ضوابط مجتمع های بین راهی
ضوابط مجتمع های بین راهی
ضوابط مجتمع های بین راهی
ضوابط مجتمع های بین راهی
بیشتر   
ضوابط و استانداردهاي ساختماني، تجهيزاتي، خدماتي و درجه بندي سفره خانه هاي سنتي كشور
ضوابط و استانداردهاي ساختماني، تجهيزاتي، خدماتي و درجه بندي سفره خانه هاي سنتي كشور
ضوابط و استانداردهاي ساختماني، تجهيزاتي، خدماتي و درجه بندي سفره خانه هاي سنتي كشور
ضوابط و استانداردهاي ساختماني، تجهيزاتي، خدماتي و درجه بندي سفره خانه هاي سنتي كشور
ضوابط و استانداردهاي ساختماني، تجهيزاتي، خدماتي و درجه بندي سفره خانه هاي سنتي كشور
بیشتر   
ضوابط بهره برداری، ارزیابی و درجه بندی  اقامتگاه های بوم گردی
ضوابط بهره برداری، ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی
ضوابط بهره برداری، ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی
ضوابط بهره برداری، ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی
ضوابط بهره برداری، ارزیابی و درجه بندی اقامتگاه های بوم گردی
بیشتر   
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
بیشتر   
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
بیشتر   
چک لیست هتل آپارتمان
چک لیست هتل آپارتمان
چک لیست هتل آپارتمان
چک لیست هتل آپارتمان
چک لیست هتل آپارتمان
بیشتر   
چک لیست هتل
چک لیست هتل
چک لیست هتل
چک لیست هتل
چک لیست هتل
بیشتر   
چک لیست سفره خانه های سنتی
چک لیست سفره خانه های سنتی
چک لیست سفره خانه های سنتی
چک لیست سفره خانه های سنتی
چک لیست سفره خانه های سنتی
بیشتر   
چک لیست متل
چک لیست متل
چک لیست متل
چک لیست متل
چک لیست متل
بیشتر   
چک لیست پذیرایی بین راهی
چک لیست پذیرایی بین راهی
چک لیست پذیرایی بین راهی
چک لیست پذیرایی بین راهی
چک لیست پذیرایی بین راهی
بیشتر   
چک لیست مهمانپذیر
چک لیست مهمانپذیر
چک لیست مهمانپذیر
چک لیست مهمانپذیر
چک لیست مهمانپذیر
بیشتر   
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
آيين نامه ايجاد و اصلاح تاسیسات گردشگری و نظارت بر آنها
بیشتر   
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
ضوابط درجه بندی هتل آپارتمان
بیشتر   
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری
شیوه نامه درجه بندی تاسیسات گردشگری
بیشتر   
آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري
آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري
آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و
نرخ گذاري تأسيسات گردشگري
آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ گذاري تأسيسات گردشگري
آيين نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و
نرخ گذاري تأسيسات گردشگري
بیشتر   
ضوابط معماری، ساختمانی، درجه‌بندی هتل آپارتمان
ضوابط معماری، ساختمانی، درجه‌بندی هتل آپارتمان
ضوابط معماری، ساختمانی، درجه‌بندی هتل آپارتمان
ضوابط معماری، ساختمانی، درجه‌بندی هتل آپارتمان
ضوابط معماری، ساختمانی، درجه‌بندی هتل آپارتمان
بیشتر   
ضوابط معماری ، ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرها
ضوابط معماری ، ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرها
ضوابط معماری ، ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرها
ضوابط معماری ، ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرها
ضوابط معماری ، ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرها
بیشتر   
شرح ارائه خدمات , مشخصات , ضوابط فنی , بهداشتی , تجهیزاتی و درجه بندی مهمانپذیرهای کشور
شرح ارائه خدمات , مشخصات , ضوابط فنی , بهداشتی , تجهیزاتی و درجه بندی مهمانپذیرهای کشور
شرح ارائه خدمات , مشخصات , ضوابط فنی , بهداشتی , تجهیزاتی و درجه بندی مهمانپذیرهای کشور
شرح ارائه خدمات , مشخصات , ضوابط فنی , بهداشتی , تجهیزاتی و درجه بندی مهمانپذیرهای کشور
شرح ارائه خدمات , مشخصات , ضوابط فنی , بهداشتی , تجهیزاتی و درجه بندی مهمانپذیرهای کشور
بیشتر